Menu

Doradztwo

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie prawa chemicznego oraz problematyki  niebezpiecznych chemikaliów i mieszanin w Republice Czeskiej i UE ,na każdym etapie łańcucha dostaw. Chcesz wprowadzić do obrotu substancję chemiczną, mieszaninę, detergent, biocyd, kosmetyk lub wyrób tytoniowy? Nie wiesz, jak poradzić sobie z POPs, PIC lub RoHS? Swoje zmartwienia zostaw nam. Przeprowadzimy analizę Twoich obowiązków i wdrożymy je od A do Z z uwzględnieniem Twoich potrzeb – przejrzyście, profesjonalnie i w rozsądnej cenie.

Doradztwo

 • substancje chemiczne i mieszaniny
 • preparaty biocydne
 • detergenty
 • produkty kosmetyczne
 • tytoń i wyroby pokrewne (papierosy elektroniczne, woreczki nikotynowe itd.)
 • trwałe zanieczyszczenia organiczne (POPs)
 • substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)
 • rozporządzenie w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC)
 • prekursory narkotyków i materiałów wybuchowych
 • ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji = Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
 • przetwarzanie protokołu o niewłączeniu/włączeniu obiektu (PZH)

Doradztwo szyte na miarę

 • kontrola chemiczna w ramach firmy
 • monitorowanie zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących chemikaliów
 • doradztwo/reprezentacja podczas kontroli organów ČIŽP [Czeska Inspekcja Środowiska Naturalnego] albo KHS [Powiatowa Stacja Sanitarna]
 • zapewnienie przedstawiciela o specjalistycznych kompetencjach (OZO)

Deklarowanie

 • detergentów do Ministerstwa Zdrowia (baza danych CHLaP)
 • niebezpiecznych mieszanek chemicznych w formacie PCN (Poison Centres), w tym generowanie UFI
 • klasyfikacja/oznaczanie substancji do ECHA według rozporządzenia CLP
 • autoryzowanego wykorzystania do ECHA

REACH

 • rejestracja zgodnie z rozporządzeniem REACH (informacje wstępne, komunikacja SIEF, przekazanie zapytania do ECHA)
 • analiza wstępna substancji, przetwarzanie wyjątków w związku z rejestracją itp.
 • założenie i zarządzanie rachunkiem REACH-IT
 • zapewnienie testowania właściwości fizycznych, chemicznych, toksykologicznych i ekotoksycznych

Seminaria i szkolenia

 • na różne tematy z zakresu prawa chemicznego
 • dostosowane do wymagań klientów z zakresu prawa chemicznego

Legislatywa, w której się specjalizujemy

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin (CLP)
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1907/2006  w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów
 • rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (BPR)
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2019/1021 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • ustawa nr 350/2011 Dz. U., o materiałach i mieszaninach chemicznych
 • ustawa nr 224/2015 Dz. U., o zapobieganiu poważnym wypadkom
 • ustawa nr 258/2000 Dz.U. o ochronie zdrowia publicznego
 • ustawa nr 110/1997 Dz. U., o żywności i wyrobach tytoniowych
 • ustawa nr 324/2016 Dz. U., o produktach biobójczych i substancjach czynnych
 • ustawa nr 19/1997 Dz. U., o niektórych środkach związanych z zakazem broni chemicznej
 • ustawa nr 272/2013 Dz. U., o prekursorach narkotyków
 • ustawa nr. 259/2014 Dz. U., o prekursorach materiałów wybuchowych
 • ustawa nr 254/2001 Dz.U., o wodach
 • rozporządzenie nr 361/2007 Dz.U., które określa warunki ochrony zdrowia przy pracy
 • rozporządzenie nr 37/2017 Dz.U. w sprawie elektronicznych papierosów, wkładów do nich i produktów ziołowych przeznaczonych do palenia