Menu

Poradenství

Specializujeme se na poradenství v oblasti chemické legislativy a problematiky nebezpečných chemických látek a směsí ČR i EU napříč celým dodavatelským řetězcem. Přejete si uvést na trh chemickou látku, směs, detergent, biocid, kosmetiku či tabákový výrobek? Nevíte si rady s POPs, PIC či RoHS? Nechte své starosti na nás. Provedeme analýzu vašich povinností a jejich implementaci od A do Z na základě vašich potřeb – přehledně, profesionálně a za rozumné ceny.

Poradenství

 • chemické látky a směsi
 • biocidní přípravky
 • detergenty
 • kosmetické přípravky
 • tabákové a příbuzné výrobky (elektronické cigarety, nikotinové sáčky atd.)
 • perzistentní látky (POPs)
 • látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)
 • nařízení o předchozím souhlasu (PIC)
 • prekurzory drog a výbušnin
 • omezování nebezpečných látek = Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
 • zpracování protokolu o nezařazení/zařazení objektu (PZH)

Poradenství na míru

 • chemická prověrka v rámci firmy
 • sledování povinností vyplývajících z chemické legislativy
 • poradenství/zastupování při kontrole orgánů ČIŽP nebo KHS
 • zajištění odborně způsobilé osoby (OZO)

Oznamování

 • detergentů na Ministerstvo zdravotnictví (databáze CHLaP)
 • nebezpečných chemických směsí v PCN formátu (Poison Centres) a generování UFI
 • klasifikace/označování látek na ECHA dle nařízení CLP
 • autorizovaného použití na ECHA

REACH

 • registrace dle nařízení REACH (úvodní informace, komunikace SIEF, podání Inquiry na ECHA)
 • vstupní analýza látky, zpracování výjimek ve vztahu k registraci atd.
 • založení a správa účtu REACH-IT
 • zajištění testování fyzikálních, chemických, toxikologických a ekotoxických vlastností

Semináře a školení

 • na různá témata z oblasti chemické legislativy
 • na míru dle požadavků klientů z oblasti chemické legislativy

Legislativa, na kterou se specializujeme

 • nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí (CLP)
 • nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech
 • nařízení (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
 • nařízení (ES) 273/2004 o prekursorech drog
 • nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a o jejich používání (BPR)
 • nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
 • nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách
 • nařízení (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
 • směrnice č. 2011/65/EU, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
 • zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
 • zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách
 • zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
 • zákon č. 272/2013 Sb., o prekurzorech drog
 • zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření