Menu

MEDIS-ALARM

Pozwalamy sobie przedstawić Państwu wyjątkową bazę danych MEDIS-ALARM, którą budujemy już od roku 1991 z zamysłem utworzenia zintegrowanego zbioru danych najczęściej używanych niebezpiecznych chemikaliów. Od czasu utworzenia nasza baza danych się znacznie rozrosła i w chwili obecnej zawiera szczegółowe dane o właściwościach i wymaganiach legislatywnych dla ponad 10 000 niebezpiecznych chemikaliów.

Niebezpieczne chemikalia zawarte w bazie danych

 • wszystkie substancje, ew. numery indeksowe z załącznika VI rozporządzenia CLP (1272/2008/WE) – Zharmonizowane klasyfikacje i oznakowanie niektórych substancji niebezpiecznych, w tym produktów ropopochodnych i wymienionych w nich pochodnych
 • wszystkie substancje wymienione i sklasyfikowane jako niebezpieczne według przepisów ADR/RID w aktualnej wersji z 2021 roku
 • inne wybrane substancje wymienione w normach dotyczących pestycydów, biocydów, ochrony zdrowia w miejscu pracy, ograniczeń higienicznych UE/CZ/SK/PL i inne

Informacje zawarte w bazie danych

Każdy rejestr niebezpiecznych chemikaliów dzieli się na następujące rozdziały:

 • F1 – Dane identyfikacyjne i klasyfikacyjne – numery CAS, EINECS, numery indeksowe, klasyfikacja substancji zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawowa identyfikacja według umów ADR, RID, IMDG i IATA, ERG, ERIC, HAZCHEM, wzory sumaryczne i strukturalne, synonimy i inne
 • F2 – Podstawowe właściwości i sposoby gaszenia – dane o palności i reaktywności substancji, sposobach gaszenia i środkach w miejscu awarii i sposobach utylizacji. Porady dotyczące bezpiecznej manipulacji
 • F3 – Właściwości fizyczne i chemiczne – wygląd, stan skupienia, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, gęstość, rozpuszczalność, prężność pary i inne właściwości
 • F4 – Transport – zgodnie z umowami o przewozie towarów niebezpiecznych: ADR, RID, IMDG, IATA. Przydzielona klasa, kod klasyfikacyjny, grupa pakowania, oznaczenie bezpieczeństwa, postanowienia specjalne i inne
 • F5 – Pierwsza pomoc i leczenie – oznaki zatruć i instrukcje pierwszej pomocy dostosowane do właściwości substancji
 • F6 – Toksyczność – informacje toksykologiczne i ekotoksykologiczne, dane dot mutagenności, rakotwórczości, toksyczności reprodukcyjnej itp.
 • F7 – Prawodawstwo – dane – konkretne dane wypływające z przepisów prawnych (ustawa o zapobieganiu poważnym wypadkom, ograniczenia higieniczne i biologiczne CZ/SK/PL/UE, informacje na podstawie rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych i inne)
 • F8 – Prawodawstwo – przepisy – zapisy umieszczenia substancji w normach prawnych (CLP, REACH – załącznik IV, V, XIV, XVII, europejskie prawodawstwo dotyczące produktów biobójczych, POPs, PIC itd., czeskie przepisy dotyczące handlu substancjami chemicznymi, ochrony środowiska naturalnego, wprowadzania substancji chemicznych na rynek itd.)

Wersja bazy danych

Wersja lokalna lub sieciowa

 • przeznaczona do instalacji na komputerze; do korzystania nie jest wymagany dostęp do internetu
 • lokalna instalacja jest tylko do jednego, konkretnego komputera
 • opcja sieciowa jest dedykowana do instalacji np. na serwerze, do którego użytkownicy mają dostęp zdalny. Nie jest wymagana samodzielna rejestracja i aktualizacja oprogramowania przez każdego z użytkowników z osobna
 • dla systemu Windows 2000 lub nowszt

Wersja online

 • dostęp online za pośrednictwem interfejsu internetowego bez konieczności instalowania oprogramowania na komputerze
 • proste logowanie na podstawie wygenerowanego hasła
 • dla większych organizacji oferujemy także dostęp na podstawie zgłoszonego adresu IP (lub ich zakresu)
 • wersję demo bazy danych MEDIS-ALARM możesz wypróbować bezpłatnie

Wersja dla urządzeń mobilnych z systemem Android

 • tryb offline dla wszystkich urządzeń z systemem Android w wersji 4.x i nowszej
 • intuicyjna orientacja
 • prosta instalacja po pobraniu ze strony internetowej
 • wersję demo bazy danych MEDIS-ALARM możesz wypróbować bezpłatnie

Wszystkie wersje zawierają te same dane i są aktualizowane 4 razy w roku, tak aby były zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami.