Menu

MEDIS-ALARM

Dovolujeme si vám představit jedinečnou databázi MEDIS-ALARM, kterou budujeme již od roku 1991 s myšlenkou vytvořit ucelenou kolekci dat k nejběžněji používaným nebezpečným chemickým látkám. Od té doby se naše databáze značně rozrostla a v současné době obsahuje podrobné údaje o vlastnostech a legislativním kontextu k téměř 10 000 nebezpečných chemických látek.

Nebezpečné chemické látky obsažené v databázi

 • všechny látky, resp. indexová čísla z přílohy VI nařízení CLP (1272/2008/ES) – Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek, včetně ropných produktů a derivátů v tomto seznamu uvedených
 • všechny látky, které jsou vyjmenovány a klasifikovány jako nebezpečné podle předpisů ADR/RID, a to v aktuální verzi 2021
 • další vybrané látky, které jsou uvedeny v normách týkající se pesticidů, biocidů, ochrany zdraví při práci, hygienických limitů EU/CZ/SK/PL a další

Informace obsažené v databázi

Každý záznam nebezpečné chemické látky se dělí do následujících kapitol:

 • F1 – identifikační a klasifikační údaje – čísla CAS, EINECS, indexová čísla, klasifikace látky podle platné legislativy, základní identifikace podle dohod ADR, RID, IMDG a IATA, ERG, ERIC, HAZCHEM, sumární a strukturální vzorce, synonyma a další
 • F2 – Základní vlastnosti a způsoby hašení – údaje o hořlavosti a reaktivitě látky, způsobech hašení a opatření v místě havárie a způsobech likvidace. Pokyny pro bezpečné zacházení
 • F3 – Fyzikální a chemické vlastnosti – vzhled, skupenství, bod tání, bod varu, hustota, rozpustnost, tenze par a další vlastnosti
 • F4 – Přeprava – dle dohod pro přepravu nebezpečných látek: ADR, RID, IMDG, IATA. Přiřazená třída, klasifikační kód, obalová skupina, bezpečnostní značka, zvláštní ustanovení a další
 • F5 – První pomoc a zdravotní ošetření – příznaky otrav a pokyny pro první pomoc přizpůsobené vlastnostem látky
 • F6 – Toxicita – toxikologické a ekotoxikologické informace, údaje o mutagenitě, karcinogenitě, toxicitě pro reprodukci atp.
 • F7 – Legislativa – údaje – konkrétní data vyplývající z právních předpisů (zákon o prevenci závažných haváriích, hygienické a biologické limity CZ/SK/PL/EU, informace v rámci nařízení o biocidech a další)
 • F8 – Legislativa – předpisy – záznamy o uvedení látky v právních normách (CLP, REACH – příloha IV, V, XIV, XVII, evropská legislativa týkající se biocidů, POPs, PIC atd., české předpisy týkající se nakládání s chemickými látkami, ochrany životního prostředí, uvádění chemických látek na trh atd.)

Verze databáze

Lokální nebo síťová verze

 • určena k instalaci na váš počítač, k používání není nutný přístup k internetu
 • lokální instalace je určena pro jeden konkrétní počítač
 • síťová varianta slouží k instalaci např. na server, kam přistupují vzdálení uživatelé, odpadá tak nutnost pro každého z nich zvlášť program registrovat a aktualizovat
 • pro Windows 2000 a vyšší

Online verze

 • online přístup přes webové rozhraní bez nutnosti cokoliv instalovat na váš počítač
 • jednoduché přihlášení na základě vygenerovaného hesla
 • pro větší organizace nabízíme i přístup na základě nahlášené IP adresy (nebo jejich rozsahu)
 • demoverzi databáze MEDIS-ALARM můžete vyzkoušet zdarma

Verze pro mobilní zařízení se systémem Android

 • offline režim pro všechna chytrá zařízení se systémem Android verze 4.x a vyšší
 • snadná orientace
 • jednoduchá instalace stahováním z webových stránek
 • demoverzi databáze MEDIS-ALARM můžete vyzkoušet zdarma

Všechny verze obsahují stejná data a jsou aktualizovány 4x ročně, tak aby byly vždy ve shodě s aktuální legislativou.

 • Aktualizace databáze MEDIS-ALARM v roce 2024

  HLAVNÍ ZMĚNY V AKTUALIZOVANÉ VERZI MEDIS-ALARM 124B:

  • Aktualizace francouzských hygienických limitů podle nařízení vlády ze dne 4. dubna 2024, kterým se stanoví směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti pro některé chemické činitele
  • Aktualizace německých biologických limitů dle TRGS 903 – Technische Regeln für Gefahrstoffe Biologische Grenzwerte (BGW)
  • Aktualizace německých expozičních limitů pro nebezpečné látky na pracovišti dle TRGS 900 – Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW)
  • Aktualizace slovenských expozičních limitů pro nebezpečné látky na pracovišti dle nařízení vlády 122/2024 Z. z.
  • Aktualizace slovenských biologických mezních hodnot dle nařízení vlády 122/2024 Z. z.
  • Aktualizace a doplnění nových tříd pro látky, které jsou posuzovány a nebo již byly vyhodnoceny jako Endokrinní disruptory
  • Aktualizace informací o biocidních účinných látkách
  • Aktualizace konsolidovaného znění nařízeních REACH a CLP včetně novel, které nebyly do konsolidovaného znění zařazeny a která jsou v plných verzích ke stažení ve PDF formátu v kapitole 8

   

  HLAVNÍ ZMĚNY V AKTUALIZOVANÉ VERZI MEDIS-ALARM 124A:

  • Aktualizace Transportního a nehodového systému (TRINS)
  • Aktualizace a doplnění nových SVHC látek
  • Rozšíření databáze o nové záznamy látek
  • Aktualizace evropských biologických limitů chemických látek ve znění směrnice 2024/869/EU
  • Aktualizace evropských hygienických limitů chemických látek ve znění směrnice 2024/869/EU
  • Dle nařízení (EU) 2024/197 přidáno 28 položek nové harmonizované klasifikace CLP, 24 položek klasifikace změněno – změny začnou platit od 01. 09. 2025
  • Aktualizace informací o biocidních účinných látkách
  • Aktualizace konsolidovaného znění nařízeních REACH a CLP včetně novel, které nebyly do konsolidovaného znění zařazeny a která jsou v plných verzích ke stažení v PDF formátu v kapitole 8