Menu

MEDIS-ALARM

Dovolujeme si vám představit jedinečnou databázi MEDIS-ALARM, kterou budujeme již od roku 1991 s myšlenkou vytvořit ucelenou kolekci dat k nejběžněji používaným nebezpečným chemickým látkám. Od té doby se naše databáze značně rozrostla a v současné době obsahuje podrobné údaje o vlastnostech a legislativním kontextu k téměř 10 000 nebezpečných chemických látek.

Nebezpečné chemické látky obsažené v databázi

 • všechny látky, resp. indexová čísla z přílohy VI nařízení CLP (1272/2008/ES) – Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek, včetně ropných produktů a derivátů v tomto seznamu uvedených
 • všechny látky, které jsou vyjmenovány a klasifikovány jako nebezpečné podle předpisů ADR/RID, a to v aktuální verzi 2021
 • další vybrané látky, které jsou uvedeny v normách týkající se pesticidů, biocidů, ochrany zdraví při práci, hygienických limitů EU/CZ/SK/PL a další

Informace obsažené v databázi

Každý záznam nebezpečné chemické látky se dělí do následujících kapitol:

 • F1 – identifikační a klasifikační údaje – čísla CAS, EINECS, indexová čísla, klasifikace látky podle platné legislativy, základní identifikace podle dohod ADR, RID, IMDG a IATA, ERG, ERIC, HAZCHEM, sumární a strukturální vzorce, synonyma a další
 • F2 – Základní vlastnosti a způsoby hašení – údaje o hořlavosti a reaktivitě látky, způsobech hašení a opatření v místě havárie a způsobech likvidace. Pokyny pro bezpečné zacházení
 • F3 – Fyzikální a chemické vlastnosti – vzhled, skupenství, bod tání, bod varu, hustota, rozpustnost, tenze par a další vlastnosti
 • F4 – Přeprava – dle dohod pro přepravu nebezpečných látek: ADR, RID, IMDG, IATA. Přiřazená třída, klasifikační kód, obalová skupina, bezpečnostní značka, zvláštní ustanovení a další
 • F5 – První pomoc a zdravotní ošetření – příznaky otrav a pokyny pro první pomoc přizpůsobené vlastnostem látky
 • F6 – Toxicita – toxikologické a ekotoxikologické informace, údaje o mutagenitě, karcinogenitě, toxicitě pro reprodukci atp.
 • F7 – Legislativa – údaje – konkrétní data vyplývající z právních předpisů (zákon o prevenci závažných haváriích, hygienické a biologické limity CZ/SK/PL/EU, informace v rámci nařízení o biocidech a další)
 • F8 – Legislativa – předpisy – záznamy o uvedení látky v právních normách (CLP, REACH – příloha IV, V, XIV, XVII, evropská legislativa týkající se biocidů, POPs, PIC atd., české předpisy týkající se nakládání s chemickými látkami, ochrany životního prostředí, uvádění chemických látek na trh atd.)

Verze databáze

Lokální nebo síťová verze

 • určena k instalaci na váš počítač, k používání není nutný přístup k internetu
 • lokální instalace je určena pro jeden konkrétní počítač
 • síťová varianta slouží k instalaci např. na server, kam přistupují vzdálení uživatelé, odpadá tak nutnost pro každého z nich zvlášť program registrovat a aktualizovat
 • pro Windows 2000 a vyšší

Online verze

 • online přístup přes webové rozhraní bez nutnosti cokoliv instalovat na váš počítač
 • jednoduché přihlášení na základě vygenerovaného hesla
 • pro větší organizace nabízíme i přístup na základě nahlášené IP adresy (nebo jejich rozsahu)
 • demoverzi databáze MEDIS-ALARM můžete vyzkoušet zdarma

Verze pro mobilní zařízení se systémem Android

 • offline režim pro všechna chytrá zařízení se systémem Android verze 4.x a vyšší
 • snadná orientace
 • jednoduchá instalace stahováním z webových stránek
 • demoverzi databáze MEDIS-ALARM můžete vyzkoušet zdarma

Všechny verze obsahují stejná data a jsou aktualizovány 4x ročně, tak aby byly vždy ve shodě s aktuální legislativou.

 • Aktualizace databáze MEDIS-ALARM v roce 2022

  Změny ve verzi 122 C:

  • Aktualizovány německé hygienické limity v pracovním prostředí dle TRGS 900 – Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW)
  • Konsolidovány informace z přílohy VI nařízení CLP, změny zapracovány dle nařízení Komise (EU) 2022/692, změny začnou platit od 23. 11. 2023
  • Zavedení 27 nových látek s harmonizovanou klasifikaci dle nařízení Komise (EU) 2022/69
  • Aktualizován seznam SVHC látek

   

  Změny ve verzi 122 B:

  • Přidány maďarské hygienické limity uvedené v nařízení č. 5/2020. (II. 6.) ITM a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (ve znění nařízení 32/2021. (VII. 26.) ITM)
  • Přidány maďarské biologické limity uvedené v nařízení č. 5/2020. (II. 6.) ITM a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (ve znění nařízení 32/2021. (VII. 26.) ITM)
  • Aktualizovány polské hygienické limity v pracovním prostředí dle nařízení Dz.U. 2018 poz. 1286 (ve znění nařízení Dz.U. 2021 poz. 325)
  • Přidány další aktualizované a konsolidované kódy Diamant pro vybrané látky v kapitole F2
  • Nově seřazeny hygienické a biologické limity v kapitole F7 pro lepší uživatelskou přívětivost

   

  Změny ve verzi 122 A:

  • Aktualizovány informace o přepravě nebezpečných věcí po moři dle předpisu IMDG
  • Přidány nové záznamy z dodatků nařízení REACH, kde jsou uvedeny CMR látky, na něž se vztahují omezení dle přílohy XVII (dle novely nařízení č. 2021/2204/EU)
  • Přidán záznam týkající se omezení N,N-dimethylformamidu dle novely nařízení REACH: 2021/2030/EU
  • Aktualizovány nehodové listy ERIC dle aktuálního znění (2019)
  • Vloženy kontakty na toxikologická centra vybraných evropských států
  • Upraveny a konsolidovány kódy Diamant u jednotlivých látek v kapitole F2
  • Aktualizovány informace z Transportního informačního a nehodového systému (TRINS)