Menu

MEDIS-ALARM

Dovolujeme si vám představit jedinečnou databázi MEDIS-ALARM, kterou budujeme již od roku 1991 s myšlenkou vytvořit ucelenou kolekci dat k nejběžněji používaným nebezpečným chemickým látkám. Od té doby se naše databáze značně rozrostla a v současné době obsahuje podrobné údaje o vlastnostech a legislativním kontextu k téměř 10 000 nebezpečných chemických látek.

Nebezpečné chemické látky obsažené v databázi

 • všechny látky, resp. indexová čísla z přílohy VI nařízení CLP (1272/2008/ES) – Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek, včetně ropných produktů a derivátů v tomto seznamu uvedených
 • všechny látky, které jsou vyjmenovány a klasifikovány jako nebezpečné podle předpisů ADR/RID, a to v aktuální verzi 2021
 • další vybrané látky, které jsou uvedeny v normách týkající se pesticidů, biocidů, ochrany zdraví při práci, hygienických limitů EU/CZ/SK/PL a další

Informace obsažené v databázi

Každý záznam nebezpečné chemické látky se dělí do následujících kapitol:

 • F1 – identifikační a klasifikační údaje – čísla CAS, EINECS, indexová čísla, klasifikace látky podle platné legislativy, základní identifikace podle dohod ADR, RID, IMDG a IATA, ERG, ERIC, HAZCHEM, sumární a strukturální vzorce, synonyma a další
 • F2 – Základní vlastnosti a způsoby hašení – údaje o hořlavosti a reaktivitě látky, způsobech hašení a opatření v místě havárie a způsobech likvidace. Pokyny pro bezpečné zacházení
 • F3 – Fyzikální a chemické vlastnosti – vzhled, skupenství, bod tání, bod varu, hustota, rozpustnost, tenze par a další vlastnosti
 • F4 – Přeprava – dle dohod pro přepravu nebezpečných látek: ADR, RID, IMDG, IATA. Přiřazená třída, klasifikační kód, obalová skupina, bezpečnostní značka, zvláštní ustanovení a další
 • F5 – První pomoc a zdravotní ošetření – příznaky otrav a pokyny pro první pomoc přizpůsobené vlastnostem látky
 • F6 – Toxicita – toxikologické a ekotoxikologické informace, údaje o mutagenitě, karcinogenitě, toxicitě pro reprodukci atp.
 • F7 – Legislativa – údaje – konkrétní data vyplývající z právních předpisů (zákon o prevenci závažných haváriích, hygienické a biologické limity CZ/SK/PL/EU, informace v rámci nařízení o biocidech a další)
 • F8 – Legislativa – předpisy – záznamy o uvedení látky v právních normách (CLP, REACH – příloha IV, V, XIV, XVII, evropská legislativa týkající se biocidů, POPs, PIC atd., české předpisy týkající se nakládání s chemickými látkami, ochrany životního prostředí, uvádění chemických látek na trh atd.)

Verze databáze

Lokální nebo síťová verze

 • určena k instalaci na váš počítač, k používání není nutný přístup k internetu
 • lokální instalace je určena pro jeden konkrétní počítač
 • síťová varianta slouží k instalaci např. na server, kam přistupují vzdálení uživatelé, odpadá tak nutnost pro každého z nich zvlášť program registrovat a aktualizovat
 • pro Windows 2000 a vyšší

Online verze

 • online přístup přes webové rozhraní bez nutnosti cokoliv instalovat na váš počítač
 • jednoduché přihlášení na základě vygenerovaného hesla
 • pro větší organizace nabízíme i přístup na základě nahlášené IP adresy (nebo jejich rozsahu)
 • demoverzi databáze MEDIS-ALARM můžete vyzkoušet zdarma

Verze pro mobilní zařízení se systémem Android

 • offline režim pro všechna chytrá zařízení se systémem Android verze 4.x a vyšší
 • snadná orientace
 • jednoduchá instalace stahováním z webových stránek
 • demoverzi databáze MEDIS-ALARM můžete vyzkoušet zdarma

Všechny verze obsahují stejná data a jsou aktualizovány 4x ročně, tak aby byly vždy ve shodě s aktuální legislativou.

 • Aktualizace databáze MEDIS-ALARM v roce 2021

  Změny ve verzi 121 D:

  • Dle nařízení (EU) 2021/849 přidáno 22 položek nové harmonizované klasifikace CLP, 49 položek klasifikace změněno a  jedno indexové číslo vymazáno. Změny začnou platit od 17.12.2022
  • Dle nařízení vlády č. 334/2021 Sb. aktualizovány informace ohledně omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb.)
  • Přidány německé hygienické limity uvedené v předpisu TRGS 900 – Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW)
  • Přidány německé biologické limity uvedené v předpisu TRGS 903 – Technische Regeln für Gefahrstoffe Biologische Grenzwerte (BGW)
  • Aktualizován seznam látek poškozující ozonovou vrstvu dle evropského nařízení 1005/2009/ES

  Změny ve verzi 121 C:

  • Dle nařízení (EU) 2020/1182 přidáno 37 položek nové harmonizované klasifikace CLP, 21 položek klasifikace změněno a dvě indexová čísla vymazána. Změny začnou platit od 1.3.2022
  • Do kapitoly F6 přidána funkce „kalkulačka“ – pro rychlý přepočet ppm na mg/m3 a naopak, za pomocí uvedeného faktoru přepočtu. Stačí pouze zadat hodnotu, případně si ji vybrat přímo v záznamu
  •  Konsolidovány informace z přílohy XVII nařízení REACH, zapracovány změny dle nařízení Komise (EU) 2020/2096
  • Dle nařízení Komise (EU) 2021/1297 zapracovány změny přílohy XVII nařízení REACH ohledně perfluorkarboxylové kyseliny
  • Aktualizován záznam 63 přílohy XVII nařízení REACH týkající se omezení střelby olověnými broky v mokřadech (dle nařízení (EU) 2021/57)
  • Přidány nové záznamy SVHC látek

  Změny ve verzi 121 B:

  • Aktualizovány informace z Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a železnici (RID) – verze 2021
  • Přidán plný text dohody ADR 2021 uveřejněné v částce 5 pod číslem 7/2021 ve Sbírce mezinárodních smluv (viz Vysvětlivky F8)
  • Aktualizovány hygienické limity uvedené v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci podle novely – nařízení vlády č. 195/2021 Sb.
  • Doplněno přepracované znění bezpečnostních pokynů pro zásah s účastí chemických látek dle publikace Emergency Response Guidebook (ERG) 2020, vydané Ministerstvem dopravy USA a Transport Canada, viz F1/F2
  • Aktualizovány příslušné tabulky vzdáleností pro počáteční izolaci a ochranné akce vycházející z pokynů ERG 2020 (viz F2)

  Změny ve verzi 121 A:

  • Přidány body varu, vzplanutí, informace o rozpustnosti, hustotě a relativní hustotě par k 777 látkám
  • Aktualizovány limity v pracovním prostředí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (v posledním znění dle nařízení (EU) 2019/1243)
  • Zapracován nový záznam č. 75 v příloze XVII nařízení REACH týkající se tetovacích inkoustů (dle nařízení (EU) 2020/12081)
  • Aktualizace informací z Transportního informačního a nehodového systému (TRINS)
  • Přidány nové záznamy pro látky ze seznamu SVHC látek a endokrinní disruptory
  • U látek ze seznamu zakázaných látek v kosmetických přípravcích (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích) byla přidána tato informace (F8)