Menu

Češi úspěšně dokončili projekt pro zlepšení řízení nakládání s chemickými látkami v Gruzii

V loňském roce 2022 byl úspěšně dokončen rozvojový projekt „Budování kapacit pro řádné nakládání s chemickými látkami – Implementace nařízení REACH a CLP“ v Gruzii, který byl zahájen na konci roku 2017. Projekt byl financovaný Českou rozvojovou agenturou (ČRA) a na jeho realizaci se podílely české firmy DEKONTA, a.s. a MEDISTYL spol. s r. o.  Společnost MEDISTYL měla v projektu odbornou úlohu, jelikož má bohaté zkušenosti z oblasti chemické legislativy. Projekt vznikl v důsledku závazků plynoucích z Asociační dohody mezi Gruzií a Evropskou unií. Česká republika prostřednictvím ČRA v rámci zahraniční rozvojové spolupráce pomohla gruzínským partnerům s transpozicí požadavků EU pro oblast řízení chemických látek do národní legislativy. Jedná se o evropská nařízení REACH a CLP, která regulují klasifikaci, označování a balení chemických výrobků a jejich uvádění na trh. Cílem má být zlepšení ochrany zdraví lidí a životního prostředí při nakládání s chemickými látkami v Gruzii.

V rámci projektu byla nejprve zmapována stávající legislativa a kompetence jednotlivých úřadů týkající se řízení chemických látek v Gruzii. Následně byl zpracován návrh zákona o chemických látkách vč. důvodové zprávy a tří prováděcích vyhlášek a dále návrh metodiky pro zajištění efektivní kontroly povinností vyplývajících z nové chemické legislativy. Součástí projektu byl také kompletní překlad nařízení REACH a CLP do gruzínského jazyka. Projekt rovněž zahrnoval četná školení, workshopy a studijní cesty, aby byly posíleny kapacity zástupců gruzínských institucí aktivních v řízení chemických látek, stejně jako zástupců chemického průmyslu.

Dne 22. 11. 2022 v Tbilisi proběhlo veřejné představení návrhu nového gruzínského Zákona o chemických látkách a směsích a následoval seminář pro zástupce parlamentu Gruzie, státní správy, chemického průmyslu a nevládních organizací ve spolupráci s českou ambasádou a gruzínským partnerem projektu – Ministerstvem ochrany životního prostředí a zemědělství. Seminář zahájil náměstek ministra ochrany životního prostředí a zemědělství, Solomon Pavliashvili, který ocenil spolupráci s Českou republikou při implementaci projektů na ochranu životního prostředí i spolupráci s českým týmem. Český velvyslanec v Gruzii, Petr Mikyska, zdůraznil, že implementace EU legislativy není formalitou, ale reálným přínosem pro obyvatele Gruzie. Rovněž ocenil výstupy projektu, které podpoří gruzínské aktivity v rámci plnění závazků stanovených Asociační dohodou Gruzie s Evropskou unií.

Tento dlouhodobý projekt byl velkým přínosem pro všechny zúčastněné strany a jsme rádi, že jsme se na něm mohli podílet a přispět našimi odbornými znalostmi. Nově nabyté zkušenosti a poznatky určitě promítneme v dalších budoucích projektech.

Za společnost MEDISTYL spol. s r. o.

Ing. Sabina Fraňková, Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D.