Menu

Legislativní okénko pro náplně do elektronických cigaret

Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich jsou regulovány od roku 2016 zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. V textu se uvádí buď samostatně, nebo v rámci skupiny výrobků souvisejících s tabákovými výrobky (kam patří spolu s bylinnými výrobky určenými ke kouření).

V zákoně je zakotvena povinnost oznamování informací o výrobku a jeho trhu (objem, spotřebitelské skupiny atp.) a též povinnost shromažďovat informace o nepříznivých účincích těchto výrobků na lidské zdraví. Upravuje také podmínky přeshraničního prodeje (tzn. prodej přes e-shopy). Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor musí dále zajistit, aby výrobky, se kterými nakládá, splňovaly požadavky vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření. Vyhláška, kromě požadavků na složení a detaily výše uvedených oznámení a registrací, upravuje také požadavky na označování, které jsou podrobnější než požadavky na značení tabákových výrobků. Mimo společné prvky, jako je identifikace výrobce, dovozce nebo distributora, název skupiny výrobků, hmotnost a zdravotní varování, jde i o další informace jako je seznam všech složek obsažených v tekuté náplni, obsah nikotinu ve výrobku/v dávce, údaj o uchování výrobku mimo dosah osob mladších 18 let atd. Navíc musí být přiložen i leták s dalšími údaji o použití a skladování, kontraindikacích, návykovosti a toxicitě aj.

Na co se ovšem často zapomíná, jsou další nařízení, ze kterých náhradní náplně do elektronických cigaret nejsou nijak vyjmuty, a to jsou evropská nařízení (ES) č. 1272/2008, tzv. CLP, a (ES) č. 1907/2006, tzv. REACH. Podle těchto předpisů je tekutina, kterou se elektronické cigarety plní, chemickou směsí a vztahuje se na ni tedy povinnost tvořit bezpečnostní list (dle dalších podmínek, viz článek 31 a příloha II nařízení REACH) a klasifikovat, značit a balit dle hlavy II, III a IV nařízení CLP. Jinými slovy to znamená, že se na obalu náplně musí objevit výstražný symbol, příslušné H-a P-věty, signální slovo, popř. doplňkové informace (EUH věty) a také seznam složek, které klasifikují směsi jako nebezpečné (s určitými výjimkami). Objem náhradních náplní nesmí dle vyhlášky překročit objem 10 ml, díky tomu se na značení vztahují určité výjimky z nařízení CLP. Je možné vypustit H- a P-věty pro některé třídy nebezpečnosti, nicméně to neplatí pro klasifikaci akutně toxický, což kvůli obsahu nikotinu bývá často případ těchto produktů. Též je možné prvky značení CLP uvést pouze na vnějším obalu, tj. např. na krabičce, a již ne na samotné lahvičce, tzn. vnitřním obalu.

Značení elektronických cigaret a náhradních náplní se tedy řídí hned třemi předpisy. Pokud jsou tyto produkty součástí vašeho portfolia a nejste si jisti značením či hledáte úsporu svého času, obraťte se na nás, rádi pro vás připravíme návrhy etiket, jejich kontrolu či překlad tak, aby vyhověly všem legislativním požadavkům. Samozřejmě pokrýváme celé portfolio služeb pro tento typ výrobků a budeme pro vás spolehlivým partnerem i v jiných oblastech chemické legislativy.

Autor: PhDr. Lucie Šerá