Menu

Medis-Alarm: novinky ve verzi 122A

V březnu vychází první letošní aktualizace databáze Medis-Alarm: 122A. Jednou z novinek této verze je aktualizace údajů z Mezinárodního předpisu o přepravě nebezpečného zboží po moři – IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code 2020). Úpravy v předpisu se provádí každé dva roky, jednak dle návrhů, které obdrží přímo IMO (Mezinárodní námořní organizace) a druhak dle obecných doporučení, jež vydává OSN pro všechny typy přepravy nebezpečných věcí. V kapitole F4 v rámci Medis-Alarmu najdete kromě informací z předpisu IMDG také klasifikaci dle předpisu IATA (letecká přeprava) a zejména podrobnosti k látce ohledně ADR (přepravy nebezpečných věcí po silnici) – UN číslo, název a třída, do které je daná látka zaklasifikovaná, i další podrobnosti jako jsou zvláštní ustanovení, kategorie tunelů, informace o vyňatých množstvích, společných baleních atd. Nicméně, pokud pracujete s Dohodou ADR častěji a potřebujete proniknout hlouběji do spleti pravidel a ustanovení, doporučujeme vaší pozornosti program ADRem, na kterém též participujeme a jež velmi podrobně zpracovává celou Dohodu ADR. Obsahuje mnoho funkcí i grafických znázornění, které pomáhají v lepší orientaci v tomto zhruba dvanácti set stránkovém dokumentu.

S přepravou částečně souvisí i aktualizace nehodových listů ERIC (Emergency Response Intervention Card), které vydává evropská chemická asociace CEFIC. Listy jsou přiřazovány podle UN čísel a najdete je v kapitole F2 a obsahují nejen doporučená opatření při zásahu, ale například i informace o nebezpečných vlastnostech.

V kapitole F2 jsme aktualizovali a zároveň graficky upravili tzv. Diamant kód, který je používaný zejména v USA, ale věříme, že i pro naše uživatele může mít přínos. Kód má grafickou podobu čtverce postaveného na vrchol rozděleného na čtyři čtvercová pole, která se odlišují barvou a významem.

– modré pole označuje míru nebezpečí poškození zdraví

– červené pole označuje míru nebezpečí požáru

– žluté pole označuje míru reaktivity (samovolné reakce)

– bílé pole označuje míru dalšího nebezpečí

Obr. č. 1 – Ukázka kódu Diamant v databázi Medis-Alarm:

Z jiného soudku je novinka v kapitole F5 – evropská toxikologická centra, kde naleznete kontakty na toxikologická centra vybraných států EU, včetně odkazů na jejich webové prezentace. Tyto kontakty lze pak ve většině případů využít do kapitoly 1.4 bezpečnostního listu dle země, ve které se produkt bude uvádět na trh.

Pravidelně aktualizujeme též informace o stavu schvalovacího řízení pro účinné látky v biocidních přípravcích, seznam SVHC látek, závaznou klasifikaci dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), přílohu XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), nařízení o uvádění prekurzorů výbušnin na trh (EU) 2019/1148) a mnoho dalších informací o látkách plynoucích zejména z české a evropské legislativy regulující chemické látky a směsi.

Medis-Alarm nabízí širokou škálu informací, použitelných jako např. pro složky integrovaného záchranného systému tak pro výrobní podniky a distributory chemických látek. Je i pro nás významnou podporou při poskytování služeb našim zákazníkům.

Důležité změny ve verzi 122A:

  • Aktualizovány informace o přepravě nebezpečných věcí po moři dle předpisu IMDG
  • Přidány nové záznamy z dodatků nařízení REACH, kde jsou uvedeny CMR látky, na něž se vztahují omezení dle přílohy XVII (dle novely nařízení č. 2021/2204/EU)
  • Přidán záznam týkající se omezení N,N-dimethylformamidu dle novely nařízení REACH: 2021/2030/EU
  • Aktualizovány nehodové listy ERIC dle aktuálního znění (2019)
  • Vloženy kontakty na toxikologická centra vybraných evropských států
  • Upraveny a konsolidovány kódy Diamant u jednotlivých látek v kapitole F2
  • Aktualizovány informace z Transportního informačního a nehodového systému (TRINS)

Autor: PhDr. Lucie Šerá