Menu

Oznamování směsí v novém PCN kabátě

Od 1. 1. 2021 je povinností předkládat harmonizované informace o směsích klasifikovaných jako nebezpečné pro zdraví anebo majících fyzikálně-chemickou nebezpečnost dle přílohy VIII nařízení CLP1 v PCN formátu (tzv. Poison Centres Notification Format). Směsi pro spotřebitelské nebo profesionální použití musí již být oznámeny po novu, odklad mají pouze směsi, které jsou určeny výhradně pro průmyslové použití, a to do 1. 1. 2024. Směsi oznámené před 1. 1. 2021 do národního registru chemických látek a prostředků (CHLAP) nemusí být oznámeny v novém formátu až do roku 2025 za předpokladu, že nedojde k zásadním změnám v již oznámené směsi.

Předkládat informace je možné pomocí harmonizovaného XML formátu, který je spravován Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). Pro vytvoření harmonizováno XML souboru je využito stávajícího programu IUCLID, popř. jeho online verze IUCLID cloud. Tyto IT nástroje nepoužívá agentura ECHA poprvé, mohli jste se s nimi setkat například při předkládání informací dle nařízení REACH2 (registrace), CLP1 (notifikace klasifikace látek) a BPR3. Informace předkládané agentuře ECHA dle nového PCN formátu mají především sjednotit požadované údaje v rámci EU pro uváděné směsi na trh, zejména týkající se identifikace směsi a subjektu odpovědného za uvedení na trh, složení, použití, kategorizaci výrobku dle EuPCS atd. S touto změnou legislativy také souvisí povinnost uvádět tzv. jedinečný identifikátor složení – UFI kód, který slouží evropským toxikologickým centrům k jednoznačné identifikaci směsi.

Povinnost oznamovat na Poison Center (Evropské toxikologické centrum) mají především dovozci a následní uživatelé. Vzhledem k tomu, že předkládání informací v PCN formátu je jednou ze sdílených povinností v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce, může nepřímo tato povinnost přejít i na distributora.

Změna evropského oznamování směsí byla také zohledněna v naší národní legislativě, jedná se o poslední novelu chemického zákona4. Je důležité si uvědomit, že tato změna se také dotýká směsí, které spadají i pod další legislativu, jsou jimi především směsi patřící pod nařízení o detergentech5 a o biocidech3 a směsi sloužící k ochraně rostlin6 – z tohoto důvodu vydalo ministerstvo zdravotnictví metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení CLP1.

Od 1. 1. 2025 již tedy nebude možné využít žádné výjimky a všechny směsi uvedené na trh v EU budou muset být oznámeny v PCN formátu na Evropské toxikologické centrum. Nové oznamování směsí je obsahově a časově značně náročnější, a pokud hledáte spolehlivého partnera, obraťte se na nás, rádi pro vás tuto službu zajistíme. Samozřejmě pokrýváme celé portfolio služeb a budeme pro Vás spolehlivým partnerem i v jiných oblastech chemické legislativy.

Autoři: Ing. Aneta Nezmeškalová, Ing. Sabina Fraňková

  1. Nařízení (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci a označování látek a směsí (CLP).
  2. Nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).
  3. Nařízení (ES) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (BPR).
  4. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon).
  5. Nařízení č. 648/2004/ES, o detergentech.
  6. Nařízení (ES) č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.