Menu

Povinnosti pro používání látek vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)

Dnem 1. 6. 2007 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 1907/2006, concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, známé pod zkratkou REACH1. Jak vyplývá z názvu, podstatou je registrace, hodnocení, povolování a omezení chemických látek. Jedním z cílů tohoto nařízení je přimět výrobce a dovozce chemikálií k provedení testů stanovujících nebezpečné vlastnosti látek a u látek s vybranými nebezpečnými vlastnostmi, které představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, postupně nahradit jejich používání jinými alternativními látkami.

Hlavní nebezpečné vlastnosti, na které se autorizace a restrikce vztahují, z hlediska lidského zdraví je karcinogenita, mutagenita a reprodukční toxicita v kategoriích 1A a 1B. V oblasti životního prostředí se postupně omezují a nahrazují látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní, toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní. Kromě chemických látek s těmito základními nebezpečnými vlastnostmi se sledují a omezují nebo nahrazují látky s vlastnostmi narušujícími činnosti endokrinního systému, tzv. endokrinní disruptory, nebo látky, které jiným nepříznivým způsobem mohou ovlivnit lidské zdraví, např. mají silné senzibilizující účinky při vdechnutí nebo velice negativně působí na konkrétní lidské orgány při opakované expozici.

Přehled těchto dalších nebezpečných vlastností je uveden v článku 57 nařízení REACH1 a látky, které odpovídají těmto kritériím, jsou označovány SVHC, což je anglická zkratka pro látky vzbuzující mimořádné obavy (Substances of Very High Concern). Na základě návrhů členských států a následných veřejných diskuzí rozhoduje Evropská komise o začlenění takové látky na kandidátský seznam látek pro zařazení do přílohy XIV nařízení REACH1, který známe pod zkráceným označením „Kandidátský seznam SVHC“. Tento seznam je pravidelně rozšiřován a ke dni 8. 7. 2021 je na něm uvedeno 219 látek.

Aktuální seznam SVHC látek lze najít pouze na stránkách ECHA (Evropská agentura pro chemické látky): echa.europa.eu/cs/candidate-list-table, není součástí žádného legislativního dokumentu.

Ze zařazení látky na kandidátský seznam SVHC látek (látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV) plynou výrobcům, dovozcům a následným uživatelům legislativní povinnosti, které nabývají účinnosti dnem zařazení látky na seznam a týkají se látek samotných nebo obsažených ve směsích, ale také látek obsažených v předmětech.

Základní povinností je předávat v dodavatelském řetězci informace o zařazení látky na kandidátský seznam prostřednictvím bezpečnostního listu (dle čl. 31 nařízení REACH1). Tato povinnost se týká i látek obsažených ve směsích v koncentracích ≥ 0,1 hm. %.

Další povinnost se týká výrobců a dovozců předmětů, kteří dle čl. 33 nařízení REACH1 mají povinnost poskytnout příjemci informace umožňující bezpečné použití předmětu, včetně alespoň názvu „SVHC látky“. Tato povinnost se vztahuje na předměty s obsahem ≥ 0,1 hm. % „SVHC látky“. Kromě toho musí dle článku 7 nařízení REACH1 každý výrobce nebo dovozce takovýchto předmětů podat agentuře ECHA oznámení předmětu obsahující látku z kandidátského seznamu SVHC látek, a to pokud je „SVHC látka“ v těchto předmětech přítomna v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce nebo dovozce za rok. Tuto notifikaci předmětu musí výrobce nebo dovozce provést do 6 měsíců od data, kdy byla látka zařazena na kandidátský seznam. S platností od 1. 1. 2021 je tato povinnost uvedena v českém chemickém zákoně (odst. 7 § 22, zákona č. 350/2011 Sb.2).

Další mnohem zásadnější povinnosti vznikají zařazením „SVHC látky“ do přílohy XIV nařízení REACH1 – tj. SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ. V případě, že Evropská komise zařadí látku z kandidátského seznamu do přílohy XIV nařízení REACH1, stanoví také datum zániku (sunset date), to je datum, od kterého je uvádění látky na trh nebo její používání zakázáno, pokud není uděleno povolení, a to vždy pro konkrétní použití.

Pokud chce výrobce nebo následný uživatel látku uvádět na trh nebo ji používat i po datu zániku, musí podat žádost o povolení pro přesně definované použití této látky nejméně 18 měsíců před datem zániku. Tato pokračující použití (použití, pro která byla podána žádost o povolení) jsou možná po datu zániku až do vydání rozhodnutí k žádosti o povolení. Po datu vydání rozhodnutí je možné látky v konkrétním dodavatelském řetězci dodávat a používat jen na základě povolení. Povolení je vydáváno na dobu určitou.

Příloha XIV je průběžně doplňována o další kandidátské látky a ke dni 9. 8. 2021 obsahuje celkem 54 položek. Aktuální seznam látek zařazených do přílohy XIV nařízení REACH1 je uveden na stránkách ECHA: https://echa.europa.eu/cs/authorisation-list.

Seznam povolení a žádostí o povolení pro jednotlivá užití – „REACH Authorisation Decisions“ naleznete na: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46126.

Po udělení povolení musí dodavatel látky uvést v bezpečnostním listě a na štítku číslo povolení a následný uživatel pod tímto číslem oznámí na ECHA do 3 měsíců od první dodávky svoje použití včetně jeho popisu. Použití látky musí být v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o povolení.

Vybrané informace z hlášení následného uživatele předává ECHA výrobci – držiteli povolení, aby je mohl zaimplementovat v případě žádosti o obnovu povolení.

Na základě podaných hlášení, ECHA ke každé látce uvedené v příloze XIV zveřejňuje, ve kterých státech a v jakém množství je látka používána.

Mezi látky, které je možné používat pouze na základě povolení, patří i sloučeniny obsahující chrom VI+, jež mají široké průmyslové použití. Dokazuje to i fakt, že do poloviny letošního roku vydala Evropská komise cca 60 žadatelům o povolení souhlasné stanovisko k používání oxidu chromového pro funkční chromování a povrchové úpravy oceli, pocínované oceli, hliníku, mědi, kadmia včetně dalších kovů a jejich slitin pro různá průmyslová odvětví a také pro formulaci přípravků k těmto použitím. Povolení bylo vydáno i pro použití při výrobě propenu.

To, že používání sloučenin obsahujících šestivalentní chrom je v průmyslu rozšířené, potvrzují i statistiky provedených hlášení následných uživatelů o povolených použitích, která ECHA na svých stránkách zveřejňuje:

látka

počet podaných notifikací k 31. 3. 2021

oxid chromový1112
dichroman draselný73
dichroman sodný126
chroman strontnatý452

Zdroj ECHA: Downstream user notifications of REACH authorised uses.

 

Procesy notifikací na ECHA vyžadují určitou znalost používaných IT nástrojů a ECHA k nim připravila příručky a videa s názornými postupy. Oznámení povoleného použití není zpoplatněno, ale při zřizování REACH-IT účtu nepodceňujte velikost podniku, který ve vstupních informacích zadáváte, protože ECHA tyto údaje prověřuje, zejména u subjektů, na které se vztahují zpoplatněné povinnosti. Pokud i přes podpůrné nástroje nemáte odvahu se do oznamování pustit sami, je možné využít našich specializovaných poradenských služeb, které pro vás zajistíme.

 

  1. Nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).
  2. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.

 

Autor: Ing. Jiřina Taitlová