Menu
Chemie

Webinář: Chemická legislativa pro začátečníky

Termín: 17. 03. 2022
Dopolední blok: 10.00 – 12.00
Odpolední blok: 13.00 – 16.00

Cena: 3 000 Kč

Počet míst: Neomezeno.

Webinář z pohodlí Vašeho domova.

Webinář: Chemická legislativa pro začátečníky

Webinář ocení zejména začátečníci v tomto náročném a někdy nepřehledném oboru. Společně si projdeme základy chemické legislativy od A do Z. Zaměříme se na přehled povinností napříč legislativami a pochopení vzájemných souvislostí v této problematice. Těšíme se na Vás.

Pro koho je webinář určen: účastníky dodavatelsko-odběratelského řetězce (výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory), úředníky, pracovníky z technického, obchodního či legislativního oddělení apod. Prostě pro kohokoliv, kdo potřebuje rychle a snadno pochopit problematiku chemické legislativy.

Program:

Dopolední blok:

Souhrnný přehled evropské a národní chemické legislativy  – Ing. Jiřina Taitlová

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

 • Vysvětlení pojmů, principů a povinností v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce se zaměřením na registrace, povolování, SVHC látky a omezování chemických látek

Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

 • Základní povinnosti, principy klasifikace, balení a značení chemických látek a směsí

Navazující evropská legislativa a její implementace do národní legislativy

 • Stručný a přehledný souhrn nejdůležitějších evropských nařízeních a směrnic a jejich implementace do české národní legislativy, vč. souvisejících zákonů a nařízení vlády
 • Základní povinnosti výrobců, dovozců, dodavatelů, distributorů a uživatelů chemických látek a směsí

Příklady probírané evropské a české legislativy:

 • Nařízení (ES) č. 648/2004, o detergentech
 • Nařízení (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
 • Nařízení (EU) č. 2019/1021, o perzistentních organických znečišťujících látkách (POPs)
 • Nařízení (EU) č. 649/2012, o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (PIC)
 • Nařízení (EU) č. 2019/1148, o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
 • Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (PZH)
 • Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
 • Zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin

Odpolední blok:

Bezpečnostní list – PhDr. Lucie Šerá

 • Vymezení základních povinností
 • Struktura bezpečnostního listu v novém kabátě dle novely nařízení REACH č. 2020/878/EU
 • Příklady klasifikace směsí dle nařízení CLP

Značení dle Nařízení CLP – Ing. Sabina Fraňková

 • Značení chemických látek a směsí dle nařízení CLP
 • Zvláštní předpisy a výjimky z požadavků na označování a balení některých chemických látek a směsí (např. EUH věty, malé obaly, aerosoly, obaly pro spotřebitele, atd.)
 • Příklady etiket

Oznamování nebezpečných směsí dle PCN formátu – Ing. Aneta Nezmeškalová

 • Informace potřebné pro oznámení nebezpečných směsí dle PCN formátu (Poison Center Notification) na evropské Toxikologické centrum dle nařízení CLP

Po přednáškách se budeme těšit na Vaše dotazy.