Menu

Medis-Alarm: novinky ve verzi 122C

V září vyšla již třetí, čtvrtletní aktualizace databáze Medis-Alarm: 122C. V rámci verze Medis-Alarm 122C byly aktualizovány informace týkající se schvalovacího řízení pro účinné látky v biocidních přípravcích, které naleznete v dolní části kapitoly F7, a informace o SVHC látkách uvedené v kapitole F1 a F8. Samozřejmostí je také udržování aktuálnosti závazné klasifikace dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP) v sekci harmonizované klasifikace kapitole F1 a v kapitole F8.

Dále pravidelně kontrolujeme, aktualizujeme a doplňujeme následující legislativní informace:

  • hygienické a biologické limity (EU, ČR, SK, DE a HU)
  • informace o toxikologických centrech (např. pro ČR, PO, DE, AT, SK, CH, BE, FR, IE, IT, NL, HU, PT, RO, BG, SI)
  • další informace o látkách vyskytujících se jak v evropské tak i v národní legislativě, např. příloha XVII nařízení č. 1907/2006/ES (REACH) či nařízení č. 2019/1148/EU, o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
  • kapitolu F4, která obsahuje informace o silniční (ADR), železniční (RID), letecké (IATA) a námořní (IMDG) přepravě nebezpečných látek, včetně řady podrobných údajů o doporučeném balení.

Jestliže ale pracujete s Dohodou ADR či RID častěji, nebo se zajímáte hlouběji o pravidel a ustanovení týkající se těchto Dohod, doporučujeme program ADRem či RIDem na nichž též spolupracujeme, a jež podrobně zpracovává celou Dohodu ADR či RID.

V rámci posledních dvou verzí jsme databázi Medis-Alarm rozšířili o více než 80 nových látek, hygienické a biologické limity pro Maďarskou republiku a další doplnění látek/limitů se plánuje v rámci rozšíření databáze. Také jsme aktualizovali a konsolidovali kódy pro Diamant, který je uvedený v kapitole F2.

Kromě samotného obsahu databáze Medis-Alarm, vývojem prochází také samotná databáze, proto jsme pro lepší uživatelskou přívětivost seřadili hygienické a biologické limity uvedené v kapitole F7. Další vylepšení funkcí a zlepšení uživatelské přívětivosti bude následovat v příštích verzích naší databáze. Věříme, že se společně s námi můžete těšit na novinky, které pro Vás chystáme v rámci budoucích verzí databáze Medis-Alarm.

Důležité změny ve verzi 122 C:

  • Aktualizovány německé hygienické limity v pracovním prostředí dle TRGS 900 – Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW)
  • Konsolidovány informace z přílohy VI nařízení CLP, změny zapracovány dle nařízení Komise (EU) 2022/692, změny platné od 23. 11. 2023
  • Zavedení nových látek s harmonizovanou klasifikaci dle nařízení Komise (EU) 2022/69
  • Aktualizován seznam SVHC látek

Autoři: Ing. Sabina Fraňková, Ing. Aneta Nezmeškalová.